4.6. Datetime Time Deltas

4.6.1. Timedelta object

Shifting datetime objects:

>>> from datetime import datetime
>>>
>>>
>>> gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
>>> armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)
>>>
>>> between_dates = armstrong - gagarin
>>>
>>> str(between_dates)
'3021 days, 20:49:15'
>>> between_dates
datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)
>>> between_dates.days
3021
>>> between_dates.seconds
74955
>>> between_dates.total_seconds() # (days * seconds per day + seconds)
261089355.0

4.6.2. Simple Time Shift

>>> from datetime import timedelta, datetime
>>>
>>>
>>> gagarin = datetime(1961, 4, 12)
>>>
>>> gagarin - timedelta(minutes=15)
datetime.datetime(1961, 4, 11, 23, 45)
>>>
>>> gagarin + timedelta(minutes=10)
datetime.datetime(1961, 4, 12, 0, 10)
>>> from datetime import timedelta, datetime
>>>
>>>
>>> armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)
>>>
>>> armstrong - timedelta(hours=21)
datetime.datetime(1969, 7, 20, 5, 56, 15)
>>>
>>> armstrong + timedelta(hours=5)
datetime.datetime(1969, 7, 21, 7, 56, 15)
>>> from datetime import timedelta, date
>>>
>>>
>>> sputnik = date(1957, 10, 4)
>>>
>>> sputnik + timedelta(days=5)
datetime.date(1957, 10, 9)
>>>
>>> sputnik - timedelta(days=3)
datetime.date(1957, 10, 1)
>>> from datetime import datetime, timedelta
>>>
>>>
>>> gagarin = datetime(1961, 4, 12)
>>>
>>> gagarin + timedelta(weeks=2)
datetime.datetime(1961, 4, 26, 0, 0)
>>>
>>> gagarin - timedelta(weeks=3)
datetime.datetime(1961, 3, 22, 0, 0)

4.6.3. Complex Shifts

>>> from datetime import timedelta, datetime
>>>
>>>
>>> armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)
>>>
>>> armstrong - timedelta(days=2, hours=21)
datetime.datetime(1969, 7, 18, 5, 56, 15)
>>> from datetime import timedelta, datetime
>>>
>>>
>>> armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)
>>>
>>> duration = timedelta(
...   weeks=3,
...   days=2,
...   hours=21,
...   minutes=5,
...   seconds=12,
...   milliseconds=10,
...   microseconds=55)
>>>
>>> duration
datetime.timedelta(days=23, seconds=75912, microseconds=10055)
>>>
>>> armstrong - duration
datetime.datetime(1969, 6, 27, 5, 51, 2, 989945)

4.6.4. Month Shifts

>>> from datetime import timedelta, date
>>>
>>>
>>> MONTH = timedelta(days=30.436875)
>>>
>>> gagarin = date(1961, 4, 12)
>>> gagarin - MONTH
datetime.date(1961, 3, 13)
>>> from calendar import _monthlen as monthlen
>>> from datetime import timedelta, date
>>>
>>>
>>> def month_before(dt):
...   MONTH = monthlen(dt.year, dt.month)
...   return dt - timedelta(days=MONTH)
>>>
>>>
>>> gagarin = date(1961, 4, 12)
>>> month_before(gagarin)
datetime.date(1961, 3, 13)

4.6.5. Duration

 • Period between two datetimes

>>> from datetime import datetime
>>>
>>>
>>> SECOND = 1
>>> MINUTE = 60 * SECOND
>>> HOUR = 60 * MINUTE
>>> DAY = 24 * HOUR
>>> MONTH = 30.436875 * DAY # Average days a month in solar calendar
>>> YEAR = 365.2425 * DAY # Solar calendar
>>>
>>>
>>> def duration(dt):
...   years, seconds = divmod(dt.total_seconds(), YEAR)
...   months, seconds = divmod(seconds, MONTH)
...   days, seconds = divmod(seconds, DAY)
...   hours, seconds = divmod(dt.seconds, HOUR)
...   minutes, seconds = divmod(seconds, MINUTE)
...   return {
...     'years': int(years),
...     'months': int(months),
...     'days': int(days),
...     'hours': int(hours),
...     'minutes': int(minutes),
...     'seconds': int(seconds)}
>>>
>>>
>>> gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
>>> armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)
>>>
>>> dt = armstrong - gagarin
>>> dt
datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)
>>>
>>> duration(dt)
{'years': 8, 'months': 3, 'days': 8, 'hours': 20, 'minutes': 49, 'seconds': 15}

4.6.6. Further Reading

4.6.7. Assignments

Code 4.36. Solution
"""
* Assignment: Datetime Timedelta Duration
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Calculate how many years passed between Gagarin's launch
    and Armstrong's first step on the Moon
  2. Assume:
    a. year = 365.2425 days
    b. month = 30.436875 days
  3. Result round to one decimal place
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Podany jest czas, który upłynął między startem Gagarina
    a pierwszym krokiem Armstronga na Księżycu
  2. Uwzględnij założenie:
    a. rok = 365.2425 dni
    b. miesiąc = 30.436875 dni
  3. Rezultat zaokrąglij jednego miejsca po przecinku
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is float, \
  'Variable `result` has invalid type, must be a float'

  >>> result
  8.3
"""

from datetime import datetime


DAY = 1
MONTH = 30.436875 * DAY
YEAR = 365.2425 * DAY

GAGARIN = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
ARMSTRONG = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

# timedelta: Time between GAGARIN and ARMSTRONG
duration = ...

# float: Number of years rounded to 1 decimal place
result = ...

Code 4.37. Solution
"""
* Assignment: Datetime Timedelta Age
* Complexity: easy
* Lines of code: 6 lines
* Time: 5 min

English:
  1. How old was Yuri Gagarin when he was launched to space?
  2. How old was Neil Armstrong when he made a first step on the Moon?
  3. Result round to full years
  4. Mind, that there are two different objects: `date` and `datetime`
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Ile miał lat Juri Gagarin kiedy wystartował w kosmos?
  2. Ile lat miał Neil Armstrong kiedy zrobił pierwszy krok na Księżycu?
  3. Rezultat zaokrąglij do pełnych lat
  4. Mind, that there are two different objects: `date` and `datetime`
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(gagarin_age) is int, \
  'Variable `gagarin_age` has invalid type, must be a int'

  >>> assert type(armstrong_age) is int, \
  'Variable `armstrong_age` has invalid type, must be a int'

  >>> gagarin_age
  27

  >>> armstrong_age
  38
"""

from datetime import date, datetime


DAY = 1
MONTH = 30.436875 * DAY
YEAR = 365.2425 * DAY

GAGARIN_BIRTHDAY = date(1934, 3, 9)
GAGARIN_LAUNCH = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
ARMSTRONG_BIRTHDAY = date(1930, 8, 5)
ARMSTRONG_STEP = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)


# int: Gagarin's age when he was launched to space
gagarin_age = ...

# int: Armstrong's age when he made a first step on the Moon
armstrong_age = ...


Code 4.38. Solution
"""
* Assignment: Datetime Timedelta Period
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 5 min

English:
  1. Given period is the time between Gagarin launch and Armstrong
    first step on the Moon:
    * 8 years
    * 3 months
    * 8 days
    * 20 hours
    * 49 minutes
    * 15 seconds
  2. Assume:
    a. year = 365.2425 days
    b. month = 30.436875 days
  3. Define `result: timedelta` representing given period
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Podany jest czas, który upłynął między startem Gagarina
    a pierwszym krokiem Armstronga na Księżycu:
    * 8 lat
    * 3 miesięcy
    * 8 dni
    * 20 godzin
    * 49 minut
    * 15 sekund
  2. Uwzględnij założenie:
    a. rok = 365.2425 dni
    b. miesiąc = 30.436875 dni
  3. Zdefiniuj `result: timedelta` reprezentujące dany okres
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść


Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is timedelta, \
  'Variable `result` has invalid type, must be a timedelta'

  >>> result
  datetime.timedelta(days=3022, seconds=10209)
"""

from datetime import timedelta


SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR
MONTH = 30.436875 * DAY
YEAR = 365.2425 * DAY

# 8 years
# 3 months
# 8 days
# 20 hours
# 49 minutes
# 15 seconds

# timedelta: representing given period
result = ...

Code 4.39. Solution
"""
* Assignment: Datetime Timedelta Dict
* Complexity: easy
* Lines of code: 13 lines
* Time: 5 min

English:
  1. `DATA` is the time between Gagarin launch and Armstrong
    first step on the Moon
  2. Assume:
    a. year = 365.2425 days
    b. month = 30.436875 days
  3. Define `result: dict[str, int]` representing period
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. `DATA`, to czas który upłynął między startem Gagarina
    a pierwszym krokiem Armstronga na Księżycu
  2. Uwzględnij założenie:
    a. rok = 365.2425 dni
    b. miesiąc = 30.436875 dni
  3. Zdefiniuj `result: dict[str, int]` reprezentujący okres
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Given:
  * 8 years
  * 3 months
  * 8 days
  * 20 hours
  * 49 minutes
  * 15 seconds

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is dict, \
  'Variable `result` has invalid type, must be a dict'

  >>> result.keys()
  dict_keys(['years', 'months', 'days', 'hours', 'minutes', 'seconds'])

  >>> assert all(type(value) is int for value in result.values()), \
  'All elements in `result` must be an int'

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  {'years': 8,
   'months': 3,
   'days': 9,
   'hours': 6,
   'minutes': 50,
   'seconds': 9}
"""

from datetime import timedelta


SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR
MONTH = 30.436875 * DAY
YEAR = 365.2425 * DAY

DATA = timedelta(days=3022, seconds=24609)

# dict[str, int]
result = {
  'years': ...,
  'months': ...,
  'days': ...,
  'hours': ...,
  'minutes': ...,
  'seconds': ...,
}